Home > Downloads
Resursallokering i stora system

Sammanfattning

Energimarknaden genomgår stora förändringar i Sverige och andra länder. Elmarknaden (och andra energimark- nader) har avreglerats eller står inför en avreglering. Samtidigt har utvecklingen på mikrodator- och datorkom- munikationssidan öppnat nya möjligheter till kommunikation mellan elleverantör och (utrustning hos) kund. Denna förändring ställer nya krav på och ger nya möjligheter till elleverantören.

Ett arbete pågår inom ett NUTEK-finansierat projekt som bl.a. handlar om utvecklande av effektiva algoritmer för resursallokering. Ett par algoritmer har tagits fram som hanterar resursallokering respektive styrning av en grupp laster som i vissa fall endast kan styras i diskreta steg, på ett sådant sätt att man får en jämn belastning på nätet från gruppen.

Min uppgift med det här examensarbetet har främst varit att ta fram en samlad implementation av dessa algorit- mer som fungerar i en distribuerad miljö. Vidare har jag upprepat några försök med den samlade implementatio- nen som tidigare endast gjorts med laststyrningsalgoritmen ensam. Dessutom har jag visat att det går att styra en verklig grupp av laster som bestod av elradiatorer i en testvilla givet vissa förutsättningar. Det jag fick ta för givet var funktionalitet som inte är implementerad ännu.

Det huvudsakliga resultatet av mitt arbete är implementationen som sådan och att den visar att resursallokering och laststyrning av det här slaget är en praktisk möjlighet.

Abstract

The energy market in Sweden and other countries is facing major changes. The electricity market (and other energy markets) has been deregulated, or is going to be deregulated. At the same time the development in the field of microcomputers and computer communications has opened a new field of possibilities with communica- tion between the energy utility and customer (or equipment at the customers facility).

This change puts new demands on the energy utility and at the same time it opens up new possibilities. There is an ongoing work in a project financed by NUTEK that among other things deals with the development of effective algorithms on resource allocation. Two algorithms have been presented that deal with resource allo- cation and controlling a group of loads that in some cases could only be set in discrete steps. The aim of the control algorithm is to level out the fluctuations of the total load of the group.

My task in this work has been to build an implementation of these two algorithms that works in a distributed environment. Furthermore, I have done some tests with the implementation. Tests that earlier only has been made with the load scheduling algorithm on its own and I have shown that given some prerequisites, i.e. results from functions that are not yet implemented, it is possible to control a real group of such discrete loads. The loads were electric heaters in an ordinary house.

The main result of my work is the implementation itself and that it shows that the task of resource allocation and load scheduling is manageable.

The entire paper in PDF format. The thesis is in Swedish.


Last edited November 5, 1998 by fredrik.ygge@enersearch.se.